0

Shoyu-ken sticker

$5.00

Hey Ryu! Could you pass me the shoyu?

Sure Ken... SHOYU-KEN!!!

---
4 x 4 inch
Waterproof